संस्था
         पूर्व प्राथमिक
         प्राथमिक
         माध्यमिक
परिक्षा
शिष्यवृत्ती
शालेय निकाल
क्रिडा
क्षणचित्रे
महत्त्वाच्या सुचना

संपर्क
महात्मा फुले जागृती मंडळाचे महात्मा फुले विद्यालय - भोसरी, पुणे - ३९
(पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक व माध्यमिक विदयालय)

पत्ता
:
महात्मा फुले रोड, माळी आळी, भोसरी, पुणे - ३९
दुरघ्वनी क्रमांक
:

+९१-९८५०५६८८४३

ईमेल
:
mppsbhosari@gmail.com
संकेत स्थळ
:
www.mahatmaphuleschoolbhosari.com

 

© महात्मा फुले विद्यालय, भोसरी.   सर्व हक्क सुरक्षित.