संस्था
         पूर्व प्राथमिक
         प्राथमिक
         माध्यमिक
परिक्षा
शिष्यवृत्ती
शालेय निकाल
क्रिडा
क्षणचित्रे
महत्त्वाच्या सुचना

शालेय निकाल
इयत्ता ५ वी ते ७ वी
इयत्ता १ ली ते ४ थी
इयत्ता
पट
उत्तीर्ण विद्यार्थी
 
मुले
मुली
एकूण
मुले
मुली
एकूण
५ अ
३५
२३
५८
३५
२३
५८
२३
३१
५४
२३
३१
५४
३१
२०
५१
३१
२०
५१
३१
२३
५४
३१
२३
५४
एकूण
१२०
९७
२१७
१२०
९७
२१७
६ अ
२४
३०
५४
२४
३०
५४
२४
३१
५५
२४
३१
५५
३५
१९
५४
३५
१९
५४
३८
१७
५५
३८
१७
५५
एकूण
१२१
९७
२१८
१२१
९७
२१८
७ अ
३२
२७
५९
३२
२७
५९
३८
१६
५४
३८
१६
५४
२५
२४
४९
२५
२४
४९
२६
२५
५१
२६
२५
५१
एकूण
१२१
९२
२१३
१२१
९२
२१३
इयत्ता
पट
उत्तीर्ण विद्यार्थी
 
मुले
मुली
एकूण
मुले
मुली
एकूण
१ अ
३२
२४
५६
३२
२४
५६
३९
२३
६३
३९
२३
६३
२७
३६
६३
२७
३६
६३
३१
३३
६४
३१
३३
६४
एकूण
१२९
११७
२४६
१२९
११७
२४६
२ अ
३२
२६
५८
३२
२६
५८
२६
३०
५६
२६
३०
५६
२८
२६
५४
२८
२६
५४
३०
२५
५५
३०
२५
५५
एकूण
११६
१०७
२२३
११६
१०७
२२३
३ अ
२३
४०
६३
२३
४०
६३
३६
२५
६१
३६
२५
६१
३१
३०
६१
३१
३०
६१
३९
२३
६२
३९
२३
६२
एकूण
१२९
११८
२४७
१२९
११८
२४७
४ अ
१७
३२
४९
१७
३२
४९
३२
२५
५७
३२
२५
५७
२४
३०
५४
२४
३०
५४
३१
२५
५६
३१
२५
५६
एकूण
१०४
११२
२१६
१०४
११२
२१६

एस.एस.सी. परीक्षा : एक दृष्टीक्षेप


वर्ष
विद्यार्थी संख्या
शेकडा निकाल
मार्च १९९५
४३
६०.४६
मार्च १९९६
७८
५७.६९
मार्च १९९७
८३
६२.५
मार्च १९९८
१७९
६२.५६
मार्च १९९९
२११
७६.७७
मार्च २०००
२८१
६९.३९
मार्च २००१
२८७
७४.९१
मार्च २००२
१६२
७७.७७
मार्च २००३
१७९
८९.३८
मार्च २००४
१८९
७५.६६
मार्च २००५
१७८
७५.८४
मार्च २००६
१९१
८६.९१
मार्च २००७
१६९
९२.३
मार्च २००८
१९८
९८.४८
मार्च २००९
१८३
९४.५३
मार्च २०१०
१९६
८७.७५
मार्च २०११
१९३
८७.५६
मार्च २०१२
२१२
८८.२१
मार्च २०१३
२०८
८७.५
मार्च २०१४
२०८
९७.६

© महात्मा फुले विद्यालय, भोसरी.   सर्व हक्क सुरक्षित.