संस्था
         पूर्व प्राथमिक
         प्राथमिक
         माध्यमिक
परिक्षा
शिष्यवृत्ती
शालेय निकाल
क्रिडा
क्षणचित्रे
महत्त्वाच्या सुचना

शिष्यवृत्ती
विदयार्थ्यांना देण्यात येणा-या शिष्यवृत्या
शिष्यवृत्ती परीक्षा - इ ४ थी
शिष्यवृत्ती परीक्षा - इ ७ वी

विदयार्थ्यांना देण्यात येणा-या शिष्यवृत्या

१) अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती

- बौध्द, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, पारशी, जैन मुले व मुली

२) गुणवत्ता वाढ शिष्यवृत्ती

- अनु. जाती, अनु जमाती, भटके व विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्गातील ५ ते ७ वी प्रथम व द्वितीय क्रमांक आलेले मुले व मुली

३) सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती

- इयत्ता ५ वी ते ७ वी मुली
- अनु. जाती, भटके, विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्ग मुली

४) पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती (इयत्ता ४ थी)

- पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती गुणवत्ता यादीत आलेले विद्यार्थी
- माध्यमिक शिष्यवृत्ती (इयत्ता ५ वी)
- माध्यमिक शिष्यवृत्ती गुणवत्ता यादीत आलेले विद्यार्थी

५) विशेष गरजा असणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्ती

- शासकीय योजना

६) शालेय पोषण आहार

- इयत्ता १ ली ते ५ वी
- इयत्ता ६ वी ते ७ वी

७) मोफत पाठय पुस्तक योजना

- १ ली ते ७ वी

शिष्यवृत्ती परीक्षा - इ ४ थी
 
अ.क्र
सन
विदयार्थ्याचे नाव
इयत्ता
गुण
राज्यात/जिल्हयात
२००३
ढाकणे अक्षय अशोका
इ ४ थी
२९४
राज्यात ४
  धरम सकेंत पोपट
इ ४ थी
२८८
राज्यात ५
पाटील अश्वीनी दुर्वास
इ ४ थी
२८८
जिल्हयात ५
सांळूके मनोज बाळू
इ ४ थी
२८८
जिल्हयात ५
इनामदार इर्शाद बादशहा
इ ४ थी
२८८
जिल्हयात ५
२००५
निमठ संदेश सुरेश
इ ४ थी
२९२
राज्यात ४
 
ठेग मनिष वामणराव
इ ४ थी
२८८
राज्यात ५
वाळूंज पल्लवी फक्कड
इ ४ थी
२८८
राज्यात ५
वाली तेजस्वीनी शशीकांत
इ ४ थी
२८८
राज्यात ५
१०
तंबुरे भास्कर कृष्णाज
इ ४ थी
२८२
जिल्हयात ५
११
साखरे प्रतिक्षा तुकाराम
इ ४ थी
२८२
जिल्हयात ५
१२
२००६
खैरे ओंकार अरुण
इ ४ थी
२८२
जिल्हयात ६
१३
 
नरवाडकर गौतम उमाकंात
इ ४ थी
२७६
जिल्हयात ८
१४
टिळेकर संदेश संजय
इ ४ थी
२७६
जिल्हयात ८
१५
२००७
कलशेटटी प्रसाद कल्लेश्वर
इ ४ थी
२९८
राज्यात २
१६
 
खणगे स्वानंद संजय
इ ४ थी
२९०
जिल्हयात ६
१७
थिटे तेजश्री चंद्रकांत
इ ४ थी
२८६
जिल्हयात ८
१८
पठाण निलोफर शमशुददीन
इ ४ थी
२८२
जिल्हयात १०
१९
वाळके प्रसेनजीत नामदेव
इ ४ थी
२८०
जिल्हयात १९
२०
२००८
वाळूंज अभिजीत फक्कड
इ ४ थी
२९४
राज्यात ४
२१
 
वाळज अदित्य वसंत
इ ४ थी
२९२
राज्यात ५
२२
कु-हाडे अपूर्वा अनिल
इ ४ थी
२९२
राज्यात ५
२३
बेरड सुरज भाउसाहेब
इ ४ थी
२९०
राज्यात ६
२४
२००९
लोंढे वेंदात महेश
इ ४ थी
२८८
जिल्हयात ६
२५
 
लवटे मृणाल मोहन
इ ४ थी
२८६
जिल्हयात ७
२६
पवार गायत्री नितीन
इ ४ थी
२८४
जिल्हयात ८
२७
२०१०
स्नेहल बाबासाहेब लांडे
इ ४ थी
२८४
जिल्हयात ७
२८
 
ऋतुजा दिपक माळी
इ ४ थी
२८२
जिल्हयात ८
२९
ईश्वरी कृष्णा लोंढे
इ ४ थी
२७८
जिल्हयात १०
३०
स्नेहल बाबासाहेब लाटे
इ ४ थी
२७४
जिल्हयात १२
३१
आसिफा महामुद शेख
इ ४ थी
२७६
जिल्हयात ११
३२
केतकी ज्योतीबा फुले
इ ४ थी
२६८
जिल्हयात १५
३३
प्रतिक्षा सुंखदेव मोहिते
इ ४ थी
२६६
जिल्हयात १६
३४
प्राजक्ता नामदेव वाळके
इ ४ थी
२६६
जिल्हयात १६
३५
अक्षय सुरेश काटे
इ ४ थी
२६२
जिल्हयात १८
३६
ऋतिक संजय वाळूंज
इ ४ थी
२६२
जिल्हयात १८
३७
२०११
डंबरे रुपेश रमेश
इ ४ थी
२७८
जिल्हयात १०
३८
 
येवले अनिकेत अशोक
इ ४ थी
२७८
जिल्हयात १०
३९
गायकवाड आकाश ज्ञा.
इ ४ थी
२७४
जिल्हयात १२
४०
खंडाळे किरण प्रकाश
इ ४ थी
२७२
जिल्हयात १३
४१
कोचरेकर काजल सुनिल
इ ४ थी
२७२
जिल्हयात १३
४२
खंडेजोड तेजस शिवाजी
इ ४ थी
२६६
जिल्हयात १६
४३
कवडे शंतनु दिलिप
इ ४ थी
२६४
जिल्हयात १७
४४
रणसिंग्र पुजा हरिश्चंद्र
इ ४ थी
२६८
जिल्हयात १५
४५
जाधव स्नेहा रविराज
इ ४ थी
२६८
जिल्हयात १५
४६
२०१२
शेळके आकांक्षा रामकृष्ण
इ ४ थी
२९०
राज्यात ५
४७
 
कापसे समर्थ सिद्राम
इ ४ थी
२८६
जिल्हयात ७
४८
कोरबु सोहिल पापामिया
इ ४ थी
२८४
जिल्हयात ८
४९
भोसले धनश्री रव्रिद
इ ४ थी
२७८
जिल्हयात ११
५०
लोंढे वैभव महेश
इ ४ थी
२७८
जिल्हयात ११
५१
क्लशेटटी सुरज कल्लेश्श्वर
इ ४ थी
२७२
जिल्हयात १४
५२
माळी ऋषिकेश सुखदेव
इ ४ थी
२७२
जिल्हयात १४
५३
पाटील प्रथमेश शामकांत
इ ४ थी
२७२
जिल्हयात १४
५४
शिंदे सदानंद संतोष
इ ४ थी
२७०
जिल्हयात १५
५५
हलसुरे दिव्या रंगराव
इ ४ थी
२६८
जिल्हयात १६
५६
गुड साक्षी अनिल
इ ४ थी
२६६
जिल्हयात १७
५७
इनामदार अलिझा जहागीर
इ ४ थी
२६२
जिल्हयात १९
५८
२०१३
चाटुफळे प्रियांशु प्रशांत
इ ४ थी
२७४
जिल्हयात ९
५९
 
बंडगर हर्षदा त्रिंबक
इ ४ थी
२५४
जिल्हयात १९
६०
जाधव फज दत्तात्रय
इ ४ थी
२५६
जिल्हयात १८
६१
घोडके दिव्या संजय
इ ४ थी
२५६
जिल्हयात १८
६२
माळी अभिषेक सुखदेव
इ ४ थी
२५४
जिल्हयात १९
६३
सुतार श्रीकृष्ण संपत
इ ४ थी
२४८
जिल्हयात २३
६४
पवार शैलेश भरत
इ ४ थी
२४८
जिल्हयात १२
६५
तेजश्री रविद्र भोसले
इ ४ थी
२७८
जिल्हयात ६
राज्यात ९
६६
यश काळूराम करपे
इ ४ थी
२६०
जिल्हयात १५
६७
सिध्दी अशोक बागडे
इ ४ थी
२५२
जिल्हयात १९

राज्यात आलेले विद्यार्थी

क्रमांक
विद्यार्थाचे नाव
वर्ष
गुण
क्रमांक
अक्षय अशोक ढाकणे
२००३
२९४
राज्यात ४ था
संदेश सुरेश निमट
२००५
२९२
राज्यात ४ था
मनेष वामनराव ठेंग
२००५
२८८
राज्यात ५ वा
पल्लवी फक्कड वाळूंज
२००५
२८८
राज्यात ५ वी
तेजश्री शशिकांत वाली
२००५
२८८
राज्यात ५ वा
प्रसाद कल्लेश्वर कलशेट्टी
२००७
२९८
राज्यात २ रा
शिष्यवृत्ती परीक्षा - इ ७ वी
 
अ.क्र
सन
विदयार्थ्याचे नाव
इयत्ता
गुण
राज्यात/जिल्हयात
२००३
गव्हाणे निलेश बबन
इ ७ वी
२६९
जिल्हयात २९
२००५
प्रतिक भास्कर कोळसूने
इ ७ वी
२६९
जिल्हयात २९
२००६
वांळूज ज्यती फक्कड
इ ७ वी
२६९
जिल्हयात १७
ढाकणे अक्षय अशोक
इ ७ वी
२६८
-
२००८
निम्हट संदेश सुरेश
इ ७ वी
२८५
राज्यात ११
वांळूज पल्लवी फक्कड
इ ७ वी
२५८
राज्यात १७
२००९
टिळेकर संदेश संजय
इ ७ वी
२६७
राज्यात ११
 
खैरे ओंकार अरुण
इ ७ वी
२६१
जिल्हयात ८
ढाकणे स्नेहल अशोक
इ ७ वी
२५५
जिल्हयात १४
१०
२०१०
प्रसाद कल्लेश्वर कलशेटटी
इ ७ वी
२५५
राज्यात १७.
११
 
अपक्षा सुभाष देशमुख
इ ७ वी
२३३
जिल्हयात १३
१२
प्रतिक अंकुश ढवळे
इ ७ वी
२२३
जिल्हयात १३६
१३
स्वानंद संजय खणगे
इ ७ वी
२१८
जिल्हयात १९७
१४
चेतन नामदेव पाटील
इ ७ वी
२१८
जिल्हयात २०८
१५
निलोफर श.पठाण
इ ७ वी
२११
जिल्हयात ३६२
१६
उत्कर्षा खेमचंद टिळेकर
इ ७ वी
२०९
जिल्हयात ३९३
१७
प्रसेनजित नामदेव वाळके
इ ७ वी
२०८
जिल्हयात ४१०
१८
२०११
वाळज अभिजित फक्कड
इ ७ वी
२४६
जिल्हयात १२
१९
 
वाळूंज अदित्य वसंत
इ ७ वी
२४४
जिल्हयात १३
२०
क्नेकर ऋषिकेश नामदेव
इ ७ वी
२२०
जिल्हयात २५
२१
मेहिते अनिकेत दत्तात्रय
इ ७ वी
२१८
जिल्हयात २९
२२
कोळसुने श्रेया शशीकांत
इ ७ वी
२१६
जिल्हयात २०
२३
वाबळे ऐश्वर्या श्रीनिवास
इ ७ वी
२१२
जिल्हयात २९
२४
रुतेले निकीता पांडूरंग
इ ७ वी
२१०
जिल्हयात ३०
२५
कराळे स्वराज प्रकाश
इ ७ वी
२०६
जिल्हयात ३२
२६
तपकीर प्रणव संभाजी
इ ७ वी
२०८
जिल्हयात ३१
२७
२०१२
लोंढे वेदांत महेश
इ ७ वी
२३२
जिल्हयात २४
२८
निकम ज्ञानेश लतेश
इ ७ वी
२१८
जिल्हयात २९
२९
२०१३
लोंढे ईश्वरी कृष्णराव
इ ७ वी
२४८
जिल्हयात १८
३०
लाटे स्नेहल बाबासाहेब
इ ७ वी
२३८
जिल्हयात २८
३१
२०१४
रुपेश रमेश डमरे
इ ७ वी
२४२
जिल्हयात २२

राज्यात आलेले विद्यार्थी


क्रमांक
विद्यार्थाचे नाव
वर्ष
गुण
क्रमांक
संदेश सुरेश निमट
२००८
२८५
राज्यात ११ वा
पल्लवी फक्कड वाळूंज
२००८
२५८
राज्यात १७ वा
संदेश संजय टिळेकर
२००९
२६७
राज्यात ११ वा
प्रसाद कल्लेश्वर कलशेट्टी
२०१०
२५५
राज्यात १७ वा


© महात्मा फुले विद्यालय, भोसरी.   सर्व हक्क सुरक्षित.